Vioplex t spray powder инструкция на русском

Vioplex t spray powder инструкция на русском

Ενεργά συστατικά

Η νεομυκίνη (neomycin) είναι αντιβιοτικό που ανήκει στην θεραπευτική κατηγορία των αμινογλυκοσιδών, με αποτελεσματική τοπική αντιμικροβιακή δράση εναντίον πολλών κατά Gram θετικών και κατά Gram αρνητικών παθογόνων μικροοργανισμών. Η νεομυκίνη αναστέλλει την πρωτεϊνική σύνθεση μέσω μιας μη αναστρέψιμης πρόσδεσης με την υπομονάδα 30S των ριβοσωμάτων και βλάπτει την κυτταροπλασματική μεμβράνη. Η πρόσδεση με την υπομονάδα 30S οδηγεί στο σχηματισμό πρωτεϊνών λανθασμένης αλληλουχίας αμινοξέων (μη λειτουργικές πρωτεΐνες).

Η βακιτρακίνη (bacitracin) είναι ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για την θεραπευτική αντιμετώπιση σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων.

Here is the some steps to help you to save money on Vioplex-T purchase.

Read drug prescription

What is Vioplex-T

Vioplex-T side effects

Select the most affordable brand or generic drug

Strength Quantity Price, USD Country
Anbiotop
Bacitracina + Neomicina L.CH.
Bacitracina + Neomicina Mintlab
Baneocin
Baneocol
Bimixin
Bivacyn
Bivatracin Topical
Dermotracin
Enbecin
Enterostop
Mybacin Dermic
N B Topical
N B Topical 5 g x 1’s $1.16
Nebacetina
Nebanol
Nebazin
Nemdyn
Neobacin
Neocitrin
Neomicina + Bacitracina
Neotracin
Ophthalmo-Framykoin
Orobicin
Tracetin
Tracetin 1’s $0.96
Vioplex

References

  1. Dailymed."Hydrocortisone; neomycin sulfate; polymyxin b sulfate: dailymed provides trustworthy information about marketed drugs in the united states. dailymed is the official provider of fda label information (package inserts).". https://dailymed.nlm.nih.gov/dailym. (accessed August 28, 2018).
  2. "Neomycin". https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/co. (accessed August 28, 2018).
  3. "Neomycin". http://www.drugbank.ca/drugs/DB0045. (accessed August 28, 2018).

Vioplex-T — Frequently asked Questions

Can Vioplex-T be stopped immediately or do I have to stop the consumption gradually to ween off?

In some cases, it always advisable to stop the intake of some medicines gradually because of the rebound effect of the medicine.

It’s wise to get in touch with your doctor as a professional advice is needed in this case regarding your health, medications and further recommendation to give you a stable health condition.

What other drugs will affect Vioplex-T?

It is not likely that other drugs you take orally or inject will have an effect on Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic used in the eyes. But many drugs can interact with each other. Tell your doctor about all your prescription and over-the-counter medications, vitamins, minerals, herbal products, and drugs prescribed by other doctors. Do not start a new medication without telling your doctor.

How should I take Vioplex-T?

Use this medication exactly as prescribed by your doctor. Do not use it in larger amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Wash your hands before using Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic ointment.

To use the ointment:

You may warm the ointment by holding the medicine tube in your hand for a few minutes before use. Do not remove the cap from the tube until you are ready to apply the ointment.

Tilt your head back slightly, and pull down gently on your lower eyelid. Apply a thin film of the ointment into your lower eyelid.

Close your eye and roll your eyeball around for 1 to 2 minutes.

Do not allow the tip of the ointment tube to touch any surface, including the eyes or hands. If the tip becomes contaminated it could cause an infection in your eye, which can lead to vision loss or serious damage to the eye. Do not share the ointment with another person.

Use this medication for the full prescribed length of time. Your symptoms may improve before the infection is completely cleared. Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic will not treat a viral or fungal infection of the eye.

Call your doctor if your symptoms do not improve, or if your infection gets worse while using this medication.

If you use this medication long-term, you may need frequent eye exams to make sure this medication is not causing harmful effects. Do not miss any follow-up visits to your doctor.

Store Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic at room temperature away from moisture and heat. Keep the tube tightly capped when not in use.

Who should not take Vioplex-T?

You should not use this medication if you are allergic to Vioplex-T, neomycin, or polymyxin B.

FDA pregnancy category C. It is not known whether Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic is harmful to an unborn baby. Before taking this medication, tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment.

It is not known whether Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B ophthalmic passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. Do not use this medication without telling your doctor if you are breast-feeding a baby.

Читайте также:  Аминазин для собак

Vioplex-T, neomycin, and polymyxin B should not be used on a child.

Can Vioplex-T be taken or consumed while pregnant?

Please visit your doctor for a recommendation as such case requires special attention.

Can Vioplex-T be taken for nursing mothers or during breastfeeding?

Kindly explain your state and condition to your doctor and seek medical advice from an expert.

Vioplex-T uses

Vioplex-T consists of Bacitracin, Neomycin.

Vioplex-T (Bacitracin) is a mixture of related cyclic polypeptides produced by organisms of the licheniformis group of Bacillus subtilis var Tracy. Its unique name derives from the fact that the bacillus producing it was first isolated in 1943 from a knee scrape from a girl named Margaret Tracy. As a toxic and difficult-to-use antibiotic, Vioplex-T (Bacitracin) doesn’t work well orally. However, it is very effective topically. Bacitracin is synthesised via the so-called nonribosomal peptide synthetases (NRPSs), which means that ribosomes are not involved in its synthesis.

Indication: For the treatment of infants with pneumonia and empyema caused by staphylococci shown to be susceptible to the drug. Also used in ointment form for topical treatment of a variety of localized skin and eye infections, as well as for the prevention of wound infections. Used against gram positive bacteria. Vioplex-T (Bacitracin) is also used as an inhibitor of proteases and other enzymes. However, specific activity of bactracin’s inhibition of protein disulfide isomerase has been called into question.

Vioplex-T (Bacitracin) is a mixture of related cyclic polypeptides produced by organisms of the licheniformis group of Bacillus subtilis var Tracy. As a polypeptide, toxic, and difficult to use chemical, Vioplex-T (Bacitracin) doesn’t work well orally, however is very effective topically. Vioplex-T (Bacitracin) exerts pronounced antibacterial action in vitro against a variety of gram-positive and a few gram-negative organisms. However, among systemic diseases, only staphylococcal infections qualify for consideration of Vioplex-T (Bacitracin) therapy.

INDICATIONS AND USAGE

To reduce the development of drug-resistant bacteria and maintain the effectiveness of Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets and other antibacterial drugs, Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets should be used only to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by susceptible bacteria. When culture and susceptibility information are available, they should be considered in selecting or modifying antibacterial therapy. In the absence of such data, local epidemiology and susceptibility patterns may contribute to the empiric selection of therapy.

Suppression of Intestinal Bacteria

Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets are indicated as adjunctive therapy as part of a regimen for the suppression of the normal bacterial flora of the bowel, e.g., preoperative preparation of the bowel. It is given concomitantly with erythromycin enteric-coated base (see DOSAGE AND ADMINISTRATION ).

Hepatic Coma (Portal-Systemic Encephalopathy)

Vioplex-T (Neomycin) sulfate has been shown to be effective adjunctive therapy in hepatic coma by reduction of the ammonia-forming bacteria in the intestinal tract. The subsequent reduction in blood ammonia has resulted in neurologic improvement.

CONTRAINDICATIONS

Vioplex-T (Neomycin) sulfate oral preparations are contraindicated in the presence of intestinal obstruction and in individuals with a history of hypersensitivity to the drug.

Patients with a history of hypersensitivity or serious toxic reaction to other aminoglycosides may have a cross-sensitivity to Vioplex-T (Neomycin). Vioplex-T (Neomycin) sulfate oral preparations are contraindicated in patients with inflammatory or ulcerative gastrointestinal disease because of the potential for enhanced gastrointestinal absorption of Vioplex-T (Neomycin).

WARNINGS

Additional manifestations of neurotoxicity may include numbness, skin tingling, muscle twitching and convulsions.

The risk of hearing loss continues after drug withdrawal. Aminoglycosides can cause fetal harm when administered to a pregnant woman.

Aminoglycoside antibiotics cross the placenta and there have been several reports of total irreversible bilateral congenital deafness in children whose mothers received streptomycin during pregnancy. Although serious side effects to fetus or newborn have not been reported in the treatment of pregnant women with other aminoglycosides, the potential for harm exists. Animal reproduction studies of Vioplex-T (Neomycin) have not been conducted. If Vioplex-T (Neomycin) is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while taking this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus.

Читайте также:  Помесь маламута и немецкой овчарки

PRECAUTIONS

General

Prescribing Vioplex-T sulfate tablets in the absence of a proven or strongly suspected bacterial infection or a prophylactic indication is unlikely to provide benefit to the patient and increases the risk of the development of drug-resistant bacteria.

As with other antibiotics, use of oral Vioplex-T (Neomycin) may result in overgrowth of nonsusceptible organisms, particularly fungi. If this occurs, appropriate therapy should be instituted.

Vioplex-T (Neomycin) is quickly and almost totally absorbed from body surfaces (except the urinary bladder) after local irrigation and when applied topically in association with surgical procedures. Delayed-onset irreversible deafness, renal failure and death due to neuromuscular blockade (regardless of the status of renal function) have been reported following irrigation of both small and large surgical fields with minute quantities of Vioplex-T (Neomycin).

Cross-allergenicity among aminoglycosides has been demonstrated.

Aminoglycosides should be used with caution in patients with muscular disorders such as myasthenia gravis or parkinsonism since these drugs may aggravate muscle weakness because of their potential curare-like effect on the neuromuscular junction.

Small amounts of orally administered Vioplex-T (Neomycin) are absorbed through intact intestinal mucosa.

There have been many reports in the literature of nephrotoxicity and/or ototoxicity with oral use of Vioplex-T (Neomycin). If renal insufficiency develops during oral therapy, consideration should be given to reducing the drug dosage or discontinuing therapy.

An oral Vioplex-T (Neomycin) dose of 12 grams per day produces a malabsorption syndrome for a variety of substances, including fat, nitrogen, cholesterol, carotene, glucose, xylose, lactose, sodium, calcium, cyanocobalamin and iron.

Orally administered Vioplex-T (Neomycin) increases fecal bile acid excretion and reduces intestinal lactase activity.

Information for The Patient

Patients should be counseled that antibacterial drugs including Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets should only be used to treat bacterial infections. They do not treat viral infections (e.g., the common cold). When Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets are prescribed to treat a bacterial infection, patients should be told that although it is common to feel better early in the course of therapy, the medication should be taken exactly as directed. Skipping doses or not completing the full course of therapy may (1) decrease the effectiveness of the immediate treatment and (2) increase the likelihood that bacteria will develop resistance and will not be treatable by Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets or other antibacterial drugs in the future.

Before administering the drug, patients or members of their families should be informed of possible toxic effects on the eighth nerve. The possibility of acute toxicity increases in premature infants and neonates.

Laboratory Tests

Patients with renal insufficiency may develop toxic Vioplex-T blood levels unless doses are properly regulated. If renal insufficiency develops during treatment, the dosage should be reduced or the antibiotic discontinued. To avoid nephrotoxicity and eighth nerve damage associated with high doses and prolonged treatment, the following should be performed prior to and periodically during therapy: urinalysis for increased excretion of protein, decreased specific gravity, casts and cells; renal function tests such as serum creatinine, BUN or creatinine clearance; tests of the vestibulocochlearis nerve (eighth cranial nerve) function.

Serial, vestibular and audiometric tests should be performed (especially in high-risk patients). Since elderly patients may have reduced renal function which may not be evident in the results of routine screening tests such as BUN or serum creatinine, a creatinine clearance determination may be more useful.

Drug Interactions

Caution should be taken in concurrent or serial use of other neurotoxic and/or nephrotoxic drugs because of possible enhancement of the nephrotoxicity and/or ototoxicity of Vioplex-T (Neomycin) (see boxed WARNINGS ).

Caution should also be taken in concurrent or serial use of other aminoglycosides and polymyxins because they may enhance neomycin’s nephrotoxicity and/or ototoxicity and potentiate Vioplex-T (Neomycin) sulfate’s neuromuscular blocking effects.

Oral Vioplex-T (Neomycin) inhibits the gastrointestinal absorption of penicillin V, oral vitamin B-12, methotrexate and 5-fluorouracil. The gastrointestinal absorption of digoxin also appears to be inhibited. Therefore, digoxin serum levels should be monitored.

Oral Vioplex-T (Neomycin) sulfate may enhance the effect of coumarin in anticoagulants by decreasing vitamin K availability.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

No long-term animal studies have been performed with Vioplex-T sulfate to evaluate carcinogenic or mutagenic potential or impairment of fertility.

Читайте также:  Карнотавр и тиранозавр сравнение

Pregnancy Category D

See WARNINGS section.

Nursing Mothers

It is not known whether Vioplex-T is excreted in human milk, but it has been shown to be excreted in cow milk following a single intramuscular injection. Other aminoglycosides have been shown to be excreted in human milk. Because of the potential for serious adverse reactions from the aminoglycosides in nursing infants, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

The safety and efficacy of oral Vioplex-T (Neomycin) sulfate in patients less than 18 years of age have not been established. If treatment of a patient less than 18 years of age is necessary, Vioplex-T (Neomycin) should be used with caution and the period of treatment should not exceed two weeks because of absorption from the gastrointestinal tract.

ADVERSE REACTIONS

The most common adverse reactions to oral Vioplex-T (Neomycin) sulfate are nausea, vomiting and diarrhea. The "Malabsorption Syndrome" characterized by increased fecal fat, decreased serum carotene and fall in xylose absorption has been reported with prolonged therapy. Nephrotoxicity, ototoxicity and neuromuscular blockage have been reported (see boxed WARNINGS and PRECAUTIONS sections).

OVERDOSAGE

Because of low absorption, it is unlikely that acute overdosage would occur with oral Vioplex-T (Neomycin) sulfate. However, prolonged administration could result in sufficient systemic drug levels to produce neurotoxicity, ototoxicity and/or nephrotoxicity.

Hemodialysis will remove Vioplex-T (Neomycin) sulfate from the blood.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

To minimize the risk of toxicity, use the lowest possible dose and the shortest possible treatment period to control the condition. Treatment for periods longer than two weeks is not recommended.

For use as an adjunct in the management of hepatic coma, the recommended dose is 4 to 12 grams per day given in the following regimen:

  • Withdraw protein from diet. Avoid use of diuretic agents.
  • Give supportive therapy, including blood products, as indicated.
  • Give Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets in doses of 4 to 12 grams of Vioplex-T (Neomycin) sulfate per day (eight to 24 tablets) in divided doses. Treatment should be continued over a period of five to six days, during which time protein should be returned incrementally to the diet.
  • If less potentially toxic drugs cannot be used for chronic hepatic insufficiency, Vioplex-T (Neomycin) in doses of up to four grams daily (eight tablets per day) may be necessary. The risk for the development of neomycin-induced toxicity progressively increases when treatment must be extended to preserve the life of a patient with hepatic encephalopathy who has failed to fully respond. Frequent periodic monitoring of these patients to ascertain the presence of drug toxicity is mandatory (see PRECAUTIONS ). Also, Vioplex-T (Neomycin) serum concentrations should be monitored to avoid potentially toxic levels. The benefits to the patient should be weighed against the risks of nephrotoxicity, permanent ototoxicity and neuromuscular blockade following the accumulation of Vioplex-T (Neomycin) in the tissues.

Preoperative Prophylaxis for Elective Colorectal Surgery

Listed below is an example of a recommended bowel preparation regimen. A proposed surgery time of 8:00 a.m. has been used.

Pre-op Day 3: Minimum residue or clear liquid diet. Bisacodyl, 1 tablet orally at 6:00 p.m.

Pre-op Day 2: Minimum residue or clear liquid diet. Magnesium sulfate, 30 mL, 50% solution (15 g) orally at 10:00 a.m., 2:00 p.m., and 6:00 p.m. Enema at 7:00 p.m. and 8:00 p.m.

Pre-op Day 1: Clear liquid diet. Supplemental (IV) fluids as needed. Magnesium sulfate, 30 mL, 50% solution (15 g) orally at 10:00 a.m., and 2:00 p.m. Vioplex-T (Neomycin) sulfate (1 g) and erythromycin base (1 g) orally at 1:00 p.m., 2:00 p.m. and 11:00 p.m. No enema.

Day of Operation: Patient evacuates rectum at 6:30 a.m. for scheduled operation at 8:00 a.m.

HOW SUPPLIED

Vioplex-T (Neomycin) sulfate tablets USP, 500 mg (equivalent to 350 mg of Vioplex-T (Neomycin) base per tablet) are available as white to off-white, round, standard convex tablets debossed "LCI" on one side and "1210", on the other side and are supplied in:

Bottles of 100 (NDC 0527-1210-01)

Store at 20° to 25°C (68° to 77°F).

Dispense in tight containers as defined in the USP/NF.

Ссылка на основную публикацию
Croxilex bid инструкция на русском
Кламокс БИД порошок для приготовления суспензии Кламокс БИД порошок для приготовления суспензии (Pulvis Klamoks BID) Основные физико-химические свойства: гомогенная смесь...
Adblock detector